Görev & Öngörü

GÖREV

a) Yurt içinden ve yurt dışından proje teklif çağrılarını, tüm ilgili akademisyen ve birimlere duyurmak,

b) Proje hazırlayan veya hazırlayacak ilgili kişi ya da gruplar arası iletişim ve koordinasyonu sağlamak,

c) Proje kaynaklarının doğru ve etkin kullanımını sağlamak amacıyla Rektörlüğe önerilerde bulunmak,

ç) Projeler ile ilgili bilimsel, mesleki ve eğitim amaçlı çalışmalarda bulunmak, danışmanlık ve bilgilendirme hizmetleri vermek,

d) Proje yönetimi süreçlerini izlemek,

e) Kariyer planlaması ve akademik gelişimi desteklemek,

f) Üniversite-sanayi işbirliğini destekleyecek bölgesel, ulusal ve uluslararası ilişkileri güçlendirmek ve uygulanabilir sonuçların sanayiye aktarımını hızlandırmak,

g) Üniversitedeki akademik ve bilimsel faaliyetlerin projelendirilmesini sağlamada yol göstermek,

ğ) Gerekli hallerde ulusal ve uluslararası proje ve programların teknik destek ihalelerine başvurmak, ihale dosyalarını hazırlamak,

h) Üniversitenin sosyal, bilimsel proje faaliyetlerini nitelik ve nicelik yönünden artırmak için çalışmalar yapmak.

ÖNGÖRÜ

a) Üniversite’mizde AR-GE potansiyelini ortaya çıkarmaya yönelik çalışmalarda bulunmak,

b) Birim olarak kurumsallaşmayı sağlamak,

c) Sivas’ın kaynaklarının ve sorunlarının belirlenmesine yönelik proje başlıklarını belirlemek, uygulanmasına destek olmak,

d) Yapılan projelerin sürdürülebilirliğini sağlamak,

e) Başta TÜBİTAK olmak üzere diğer proje kaynaklarını tanıtıp teknik destek vermek ve böylece üniversite iç kaynaklarını daha verimli alanlara yönlendirmekk

f) Üniversite sıralamalarını takip etmek ve önerilerde bulunmak