FORGOT YOUR DETAILS?

HİBE VE DESTEKLER

TAGEM Ar-Ge Destek Programı 12. Proje Çağrısı (Son Başvuru Tarihi 07 Nisan 2017)

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Ar-Ge Destek Programı 12. Çağrı kapsamında Proje Başvurusu için aşağıdaki belgelerin http://www.tarim.gov.tr/TAGEM/Menu/7/Ar-Ge-Destek-Programi internet adresinden indirilerek başvuru kılavuzundaki talimatlara göre doldurulması ve istenen diğer belgelerle birlikte bir başvuru klasörü (resimdekine benzer) içerisinde TAGEM’e iletilmesi gerekmektedir.

a)      Başvuru Sahibi Kurum/Kuruluş üst yazısı (TAGEM’e hitaben yazılmış)

b)      Proje Formu (tüm bilgi ve eklerin yer aldığı)
Proje Formu bir suret hazırlanmalı, tüm imzalar eksiksiz olmalı, poşet dosya kullanılmadan başvuru klasörü içerisine delgeç vasıtasıyla delinerek takılmalıdır. Projenin içeriğinde bulunan tüm belgeler (proforma fatura, teknik şartname vb.) başvuru klasörüyle birlikte teslim edilmelidir. Ayrıca Projeye ilişkin tüm belgelerin taratılmış hali ile Word formatında hazırlanmış proje önerisinin dijital kopyası bir adet CD’ye kaydedilmeli, CD üzerine Proje Formu ile projenin ismi yazılmalı ve başvuru klasörüne eklenmelidir.
c)      Proje Formu (Kör):
İçinde kurum ve kişi bilgileri ile eklerin bulunmadığı proje formunun PDF hali bir adet CD’ye kaydedilmeli, CD üzerine Proje Formu (Kör) yazılmalı ve başvuru klasörüne eklenmelidir.
d)      Ortaklık Beyannamesi

e)      Ticaret Sicil Gazetesi ve İmza Sirküleri Örneği (Başvuruda bulunan Yürütücü Kurum/Kuruluş özel bir şirket ise gereklidir)

Proje Formu ve diğer belgeler doldurulurken, standart Proje Formu formatına bağlı kalınmalı ve formda yapılan bilgilendirme ve yönlendirmelere titizlikle uyulmalıdır.

Başvuru Adresi

Proje Başvuru Klasörü, Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü‘ne (TAGEM) (Araştırma ve Teknoloji Geliştirme Kampüsü İstanbul Yolu Üzeri, No:38, 06171 Yenimahalle / ANKARA) hitaben yazılmış yürütücü kurum üst yazısı ekinde, elden, kargo veya posta yolu ile ulaştırılmalıdır.

Başvuru Takvimi

12. Çağrı kapsamında başvuruların alınmasına bu kılavuzun TAGEM internet sitesinde ilan edilmesiyle başlanır. Başvuru yapılabilecek son tarih 07 Nisan 2017 Cuma günü saat 18:00‘dir. Bu tarihten sonra yapılacak başvurular kabul edilmeyecek olup posta, kargo veya başka sebeplerden kaynaklanan gecikmelerden TAGEM sorumlu değildir.

BAŞVURU KILAVUZU için tıklayınız.

SODES (SOSYAL DESTEK PROGRAMI (2017) PROJE ÇAĞRILARI ALINMAYA BAŞLANMIŞTIR.

Beşeri sermayenin geliştirilmesi ve toplumsal bütünleşmenin sağlanmasını amaçlayan Sosyal Destek Programının (SODES) 2017 yılı uygulamaları başlamıştır.
GAP ve DAP illeri, Adana, Aksaray, Bayburt, Gümüşhane, Hatay, Kahramanmaraş, Mersin, Niğde, Osmaniye, Sivas ve Yozgat illerinde uygulanacak olan SODES programının başvuru süreci aşağıdaki gibidir:
 
·        Proje teklifleri internet sitemizden erişime açılacak olan SODES Bilgi Sistemi (SODES-BİS) aracılığıyla, 23 Şubat–16 Mart 2017 tarihleri arasında başvuru sahipleri tarafından valiliklere; 17 Nisan 2017 tarihine kadar ise Valilik Değerlendirme Komisyonu tarafından yapılacak değerlendirmeden sonra valilikler tarafından Bakanlığa gönderilecektir.
 
·        2017 yılında gerçekleştirilecek olan SODES uygulamalarında http://www.sodes.gov.tr adresinde yer alan 2017 Yılı SODES Uygulama Usul ve Esasları ile ekleri esas alınacaktır.
 
·        Valilik Değerlendirme Komisyonu, kendilerine sunulan projeleri; SODES tanımındaki amaçlara uygunluk, sürdürülebilirlik, projenin amacı, faaliyetleri ile bütçesi arasındaki tutarlılık, projeyi öneren kuruluşun proje yürütme kapasitesi, projenin hedef gruplar üzerinde yaratacağı etkiler, proje hedef kitlesinin genişliği ve ilin önceliklerini göz önünde bulundurarak değerlendirecek ve uygun gördükleri proje tekliflerini hem SODES-BİS aracılığıyla hem de resmi yazıyla Bakanlığa göndereceklerdir.
 
·        Valiliklerden Bakanlığa bildirilen proje teklifleri, değerlendirildikten sonra desteklenecek projeler ve ödenek miktarları tespit edilecektir. Desteklenecek projeler Bakanlık tarafından hem SODES-BİS aracılığıyla hem de resmi yazıyla Valiliğe bildirilecek ve Bakanlık internet sitesinden kamuoyuna duyurulacaktır.
 
 SODES Başvuru Süreci
1- Başvuru Formu SODES-BİS aracılığıyla doldurulur, sisteme yüklenir ve çıktısı alınır.
  • SODES-BİS’ten başvuru formu PDF olarak indirilir ve bilgisayarınızda kaydedilir.
  • Başvuru formu tamamlanana kadar indirilen form üzerinde her türlü değişiklik yapılabilir, bilgisayarınızda kayıtlı olarak tutulabilir, ancak çıktı alınamaz.
  • Formdaki gerekli tüm alanlar doldurularak başvuru formunun en altında yer alan kontrol et düğmesine tıklanır.
  • İlgili düğme tıklandığında gerekli tüm alanlar doldurulmuşsa başvuru formunu gönderebilirsiniz ifadesi ortaya çıkar. Gerekli tüm alanlar doldurulmamışsa formun tamamlanmamış olduğuna dair ikaz ortaya çıkar.
  • Tamamen doldurulmuş başvuru formu kaydedilir ve SODES-BİS’te yer alan Başvuru Formu Gönder ekranı kullanılarak sisteme yüklenir.
  • Sisteme yüklenen başvuru formu SODES-BİS’te yer alan Başvurularım ekranından görüntülenebilmektedir. İlgili formun üzerinde sağ tıklanarak form açılır ve çıktısı alınabilir.
2- Çıktısı alınan başvuru formu gerekli imzalar ve belgeler (STK’ların ilgili ilde en az bir yıldır faaliyet gösterdiğine ilişkin belge; kamu görevlilerine projeden ödeme yapılması öngörülmesi halinde buna izin veren kanun yönetmelik vs. mevzuat; valiliğin isteyeceği ilave belgeler) temin edilerek iki nüsha halinde valilik SODES birimine iletilir.
3- Valiliklerin iletişim bilgilerine İletişim Bilgileri bölümünden ulaşılabilir. Başvuru sürecinde karşılaşılan sorunlar için lütfen ilgili valilikle iletişim kurunuz.
4- Valilik kendisine ait kullanıcı ekranını kullanarak çıktısı alınan ve kendisine iletilen başvuru formu ile SODES-BİS’te yer alan başvuru formunu ilgili kodlarına bakmak suretiyle karşılaştırır.
5- Böylece başvuru süreci tamamlanmış olur.
6- Çıktısı alınıp gerekli imzalar ve belgelerle valiliğe iletilmeyen herhangi bir başvuru formu resmi hüviyet kazanmamaktadır. Bunlar 15 Haziran 2017 tarihinden sonra sistemden silinecektir.
7- Bir kişi birden fazla başvuru formu hazırlayıp gönderebilir. Başvurularda sisteme giriş yapan kişi değil başvuru formunda imzası olan başvuru sahibi kuruluşun yasal temsilcisi  sorumludur.

2017 SODES Uygulama Usul ve Esasları için tıklayınız…

2017 SODES PROJE BAŞVURU REHBERİ İÇİN TIKLAYINIZ…

TANAP (TRANS ANADOLU DOĞALGAZ BORU HATTI PROJESİ)

Sosyal ve Çevresel Yatırım Programları (SEIP)  Doğrudan Hibe Fonlama Mekanizması, 1. Çağrısı yayımlanmıştır.

TANAP Projesi’nin inşaat ve işletme aşamalarında yerel halkın yaşam kalitesini iyileştirerek bölgede sürdürülebilir kalkınmanın sağlanmasına katkıda bulunmak için geliştirdiği Sosyal ve Çevresel Yatırım Programları kapsamındaki Doğrudan Hibe Fonlama Mekanizması ile desteklenecek proje teklifleri için birinci çağrı ilanına çıkılmıştır.
 
Programın Özel Hedefleri:
– Kalkınma için yerel olarak yürütülen girişimleri teşvik etmek, müşterek/toplu hizmetlerin temini ve yaygınlaştırılması, insan kaynakları potansiyelinin ve sosyal sermayenin arttırılması, bölgeler özelinde belirlenmiş ihtiyaçların karşılanması adına kalite ve hizmetlere erişimin geliştirilmesi;
– Bölgedeki çevresel altyapı, doğal kaynaklar, yenilenebilir enerji kaynakları, biyo-çeşitlilik ve ekosisteminin geliştirilmesi, desteklenmesi ve daha iyi yönetilmesi;
– Yerel koşullara göre yerel ihtiyaçları belirleyip kararlar için öneriler geliştirmede, yaşanmış, gerçekçi, uygulanabilir, onaylanmış ve insanlara ait çözümler üretme anındaki potansiyellerin ele alınması;
– Dezavantajlı grupların sosyal uyumunun güçlendirilmesi ve oluşturulan destek mekanizmaları ile yenilikçi yaklaşımların teşvik edilmesi.
 
Program Hangi İlleri Kapsamaktadır?
– Program, Ardahan, Kars, Erzurum, Erzincan, Bayburt, Gümüşhane, Giresun, Sivas, Yozgat, Kırşehir, Kırıkkale illerinde uygulanacaktır.
 
Programın Öncelikleri Alanları Nelerdir?
Sosyal Bileşen Öncelik Alanları;
– Agro-turizm gibi turizm hizmetlerinin çeşitlendirilmesi yatırımlarının desteklenmesi
– Okullar, kütüphaneler, spor alanları ve ortak sosyal alanlara ekipman destekleri
– Kırsal alanda sağlık hizmetlerinin kalitesinin artırılmasının ve yaygınlaşmasının desteklenmesi
– Mesleki eğitim merkezlerinin kapasitesinin artırılması
– Sosyal sermaye yatırımlarının desteklenmesi
– Tarımda çeşitliliğin, katma değerin ve verimliliğin artırılması
– Yerel ve geleneksel ürünlerin üretiminin desteklenmesi
– Ortak kullanım amaçlı sportif, sosyal, kültürel faaliyetlerin yaygınlaştırılması ve sosyal ve fiziksel altyapının geliştirilmesi
– Dezavantajlı grupların sosyal uyum ve toplumsal hayata katılım düzeylerinin artırılması
 
Çevresel Bileşen Öncelik Alanları;
– Doğal kaynakların, toprak ve suyun sürdürülebilir yönetimi
– Yenilenebilir enerji kaynaklarının verimli kullanılması ve geliştirilmesi
– Çevresel altyapının yönetimi ve çevre bilincinin artırılması
– Tıbbi ve aromatik (hoş kokulu) bitkilerin yetiştirilmesinin ve ekonomik kullanımının desteklenmesi
– Biyo-çeşitlilik ve eko-sistemlerin korunması ve geliştirilmesi
 
Kimler Başvurabilir?
– Yerel Yönetimler (İl/İlçe Özel İdareleri, Belediyeler, Mahalli İdare Birlikleri)
– Üniversiteler
– Meslek Odaları
– Kâr Amacı Gütmeyen Kooperatifler
– Birlikler, Vakıflar, Dernekler
– Federasyonlar ve Birlik Konfederasyonları
– Ulusal ve uluslararası kar amacı gütmeyen kuruluşlar
– Okul – Aile birlikleri
– KOBİ’ler (Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeler)
– Köy Muhtarları
– Köylere Hizmet Götürme Birlikleri
– YİKOB (Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlıkları)
– Çiftçi Kayıt Sistemine kayıtlı olanlar
– Organize Sanayi Bölge (OSB) Müdürlükleri
– Küçük Sanayi Sitesi Yönetimleri (KSS)
 
Destek Miktarı Ne Kadardır?
Mali Destek Programın Adı
Proje Süresi
(Ay)
Destek Alt Limiti
(TL)
Destek Üst Limiti
(TL)
Azami Destek Oranı
Son Başvuru Tarihi
Doğrudan Orta Ölçekli Hibe Mekanizması
TANAP/2017/01/DG
9-12 Ay
200.000
1500.000
%95
20.04.2017
 
Doğrudan Küçük Ölçekli Hibe Mekanizması
TANAP/2017/01/DG
9 aya kadar
200.000
%95
 
Başvuru için son tarih
Başvuruların son teslim tarihi 20.04.2017’dir ve gönderi tarihi, posta mühürü veya teslim fişi ile belgelenecektir. Elden yapılan teslimatlarda, teslim tarihi20.04.2017 ve saat 17:00 (yerel saat)’dir ve imzalı ve tarihli alındı belgesi ile belgelenecektir. Başvuru süresinden sonra yapılan başvuru otomatik olarak reddedilecektir.
 
Başvuru Süreci ve HİBEBİS
Başvurular Sözleşme Makamı tarafından http://www.tanap-seip.com  adresinde oluşturulan başvuru aracı  (HİBEBİS) üzerinden on-line yapılacaktır.
Başvuru Sahipleri, HİBEBİS üzerinden doldurdukları Başvuru Formu ve eklerinin çıktılarını alarak her sayfasını paraflayacak, ilgili yerleri imzalayacak ve
TANAP Doğalgaz İletim A.Ş.
Kızılırmak Mahallesi, Ufuk Üniversitesi Cad.
Farilya İş Merkezi, No:8 Kat: -1, Doküman Kontrol Merkezi
Çukurambar, Çankaya, Ankara
adresine teslim edeceklerdir.

İlgili linkler:

http://www.tanap-seip.com/

http://www.sivas.gov.tr/tanap-2017-teklif-cagrisi-ilani

bursa escort istanbul escort

izmir escort
TOP